پلان نمایشگاه

پلان سالن خلیج فارس (سالن A)

پلان سالن خلیج فارس نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران بوشهر

پلان سالن لیان (سالن B)

پلان سالن لیان نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران بوشهر

دانلود پلان سالن خلیج فارس

دانلود پلان سالن لیان

جهت اخذ غرفه و استعلام آخرین وضعیت غرفه ها تماس بگیرید.