خودمختاری ناوگان بدون سرنشین دریایی

خودمختاری ناوگان بدون سرنشین دریایی

محورهای رویداد

  • طراحی مفهومی ناوگان بدون سرنشین
  • رانش خودران
  • ارتباطات و انتقال داده
  • معماری ناوگان پشتیبانی از ناوگان خودمختار
  • موقعیت یابی استقرار
  • سیستم‌های چند خودرویی
  • رباتیک منبع باز
  • تولید و تکثیر دقیق و سریع
  • میدان‌های تست و آزمون محصولات
  • ارزیابی مناطق برای استقرار ناوگان بدون سرنشین